Конкурс за Началник на СГКК Хасково

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Хасково 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Валентина Господинова Трайкова

2. Снежана Тодорова Стойнова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.02.2017 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на СГКК

Административно звено: СГКК Хасково 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 
Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,
1.2. Професионална област – Геодезия;
1.3. Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг - ІІІ младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1450 лв.
3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

Кратко описание на длъжността:
Подпомага изпълнителния директор на АГКК при осъществяване на дейността по създаването на кадастъра.
Организира дейността на службата.
Ръководи дейността на служителите в службата, като разпределя и възлага работата, и следи за изпълнението ù.
Организира въвеждането на данните от одобрената кадастрална карта в информационната система на кадастъра.
Организира текущия контрол при изработването и приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за района на службата.
Организира поддържането в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри, включително въз основа на резултатите от дейностите, изпълнявани от правоспособни лица за района на службата.
Участва в приемането на геодезични мрежи с местно предназначение.
Организира поддържането на геодезични мрежи с местно предназначение и работната геодезична основа за района на службата.
Организира в процеса на изработване на кадастралната карта и регистри взаимодействието на службата по геодезия, картография и кадастър с областната дирекция "Земеделие" за предоставяне на данните от картата на възстановената собственост, както и за тяхното своевременно актуализиране.
Организира дейността по предоставяне на кадастрални данни и административното обслужване на населението за района на службата.
Организира създаването и поддържането на техническия архив в службата.
Организира воденето на статистика по различни показатели във връзка с дейността на кадастъра за района на службата и др.
4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 23.01.2017г. вкл.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 и в СГКК Хасково, бул. "Г. Сава Раковски" № 26, вх. А, лично или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, в СГКК Хасково и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309 и 02/8188392.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Месторабота: Хасково