Учредяване и Правилник на Форума на потребителите

На 26 януари 2010 г. в гр. София беше учреден Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (наричан за кратко Форум на потребителите).