Парите, които ми взеха за скица са твърде много. На какво се дължи това?

Версия за печатВерсия за печат

Размерът на таксите за услугите, предоставяни от службата по геодезия, картография и кадастър, е определен в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, (публикувана е на интернет - страницата на АГКК –www.cadastre.bg, в раздел “Нормативни актове”).
При сравнение с таксите, които се събират от общините, (скици от кадастрални и регулационни планове), или с таксите, събирани от органите за поземлена собственост, (скици от картата на възстановената собственост), се установяват разлики, тъй като същите се начисляват на основание на други нормативни актове.
По – висока такса от посочената в тарифата за получаване на скица, може да бъде заплатена и при следния случай: въз основа на представени документи при заявяване на услугата, е възможно служителят да констатира и поправи грешки в данните, съдържащи се в кадастралния регистър на недвижимите имоти за посочения имот (грешно записано име на собственик или носител на друго вещно право, наименование на улица, ЕГН, номер на документ и др.). За извършване на поправка в данните за имота и собствеността върху него се събира такса, определена съгласно цитираната по – горе тарифа. Данните в исканата скица за имота не могат да бъдат коректни, ако преди това не са вярно отразени в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, защото скицата е извадка от тях.