Изходящ № 24-24961-06.11.2018г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
16.11.2018
Изходящ № 24-24961-06.11.2018г ДО : ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-344651-05.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Костинброд за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.1649,  38978.900.1650 и 38978.900.5675 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в промяна границите  на  поземлени имоти с идентификатори  38978.900.1649,  38978.900.1650 и 38978.900.5675 в съответствие с границите УПИ II-1649, кв. 66 по плана на град Костинброд одобрен със заповед АБ-147/1983г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-344651-05.09.2018г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-344651-05.09.2018г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение: Скица – проект

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ         

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Дата на залепване на таблото: 08.11.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 16.11.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри