Изходящ № 24-15271-12.07.2018г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
ДО : ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ ДО : АННА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-177447-16.05.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Копривщица за сграда с идентификатор  38558.5.269.1   за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор   38558.5.269.1   в съответствие с проект изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-177447-16.05.2018г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-177447-16.05.2018г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение: Схема – проект

 

Дата на залепване на таблото: 13.07.2018.

Дата на сваляне от таблото: 20.07.2018г.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

         ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                       със Заповед рег.№ РД-20-58-09.07.2018

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри