Изходящ № 24-13120-14.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.05.2019
До: ГЕРГАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА гр. Ямбол, ул. „Г. ШЕЙТАНОВ“ 7-2-5 До: ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ с. Трънково, ул. “Шипка” № 4 До: ИЛЧО ВЕЛКОВ ИВАНОВ гр. Ямбол, к-с "Златен рог" бл.14, вх.Е, ет.3, ап.124
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

                    В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-150204-04.04.2018 г. от ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 73328.501.223, находящ се в с. Трънково, общ. Елхово, ул. “Шипка” № 4, засягащо и поземлени имоти с идентификатори 73328.501.165 и 73328.501.224, за които сте вписани като собственици или носители на други вещни права.

Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

 

 

 

 

Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                                             /инж. Р. Христова/

ПГ/

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 15.04.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри