Изходящ № 24-12841-10.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.05.2019
До: ФИЛЧО ЯНКОВ МИТКОВ гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Победа“ № 39А До: СТАНЧО ЯНКОВ МИТКОВ гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Победа“ № 39А До: ЕТ "КАЛЪЧЕВИ-91-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ" с. Каменец, община Стралджа, олбаст Ямбол, ул. „Освобождение“ № 11 До: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Софлу“ № 20 До: ОБЩИНА ТУНДЖА гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 До: ЦОНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 6 До: ПЕНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА с. Робово, община Тунджа, олбаст Ямбол, ул. „Черно море“ № 2 До: ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЪНЕВ гр. Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 71, ап. 9 До: "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1 До: СТАНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 88 До: н.ци на ЗЛАТИ СЪБЕВ ИВАНОВ ЗЛАТИ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Оза“ № 1, вх. Б, ет. З, ап. 3 ЯНКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Хале“, бл. 2, вх. Г, ап. 72 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 12, вх. З, ет. 3, ап. 8 СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ с. Оризаре, община Несебър, област Бургас, ул. „Христо Смирненски“ № 1 ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Панайот Волов“ № 21 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ гр. Поморие, община Поморие, кв. „Свобода“ № 21, вх. 4, ет. 3, ап.5 КРАСИМИР СТОЕВ СТОЕВ гр. Габрово, ул. „Николаевска“ № 55 ЯНКО ЗЛАТЕВ СЪБЕВ гр. Габрово, ж.к. „Петър Падалски“, бл. 6, ет. 11, ап. 2 До: н.ци на КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“, бл. 8, вх. Г, ет. 8, ап. 95 ГИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Д, ет. 6, ап. 16 ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Мир“ № 37 ТЕОДОРА ИВАНОВО КОЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Д, ет. 6, ап. 16 КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл. 5, вх. Г, ет. 8, ап. 105 ГЕРГА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 ИВАН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА НЕЙЧЕВА с. Крумово, община Тунджа, олбаст Ямбол, ул. „Възраждане“ № 6 МОНКА МИХОВА ДИЧЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 46 ВЕЛЬО МИХОВ ВЕЛЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 17, вх. А, ет. 6, ап. 16 КИНА МИХОВА ВЕЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 8, вх. Д, ет. 2, ап. 91 До: ТОДОРА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 16а До: н.ци на АТАНАС И ЙОВКО ГЕОРГИЕВИ БАКАЛОВИ н.ци на ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ ЦВЕТА СТОЙКОВА БАКАЛОВА гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 24 ЙОВКО ИВАНОВ БАКАЛОВ гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 24 ЛИЛЯНА ИВАНОВА РАДЕВА гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 86 – Г – 4 – 69
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

            Във връзка с указания на ИД на АГКК в писмо с рег. № 94-595/09.04.2019г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е регистрирано служебно заявление рег.№ 09-32839-17.04.2019г. на СГКК – Ямбол за частично изменение на Кадастралния регистър на недвижимите имоти на землището на с. Робово, община Тунджа, област Ямбол, като приведе границите на кадастралните райони в кадастралната карта в съответствие с границите на масивите от КВС.

            В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че започва производство за изменение на имоти в кадастрален район № 2 по одобрената КККР на с. Робово, община Тунджа, област Ямбол, в който попадат масиви № 1, 2, 3, 4, 7, 15, 18 и част от масив 5 от КВС на землището.

                 Като страна в производството имате право на участие, да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

 

 

 

 

 

 

                                                                            Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………..

                                                                                                                             /инж. Р. Христова/

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:16.05.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.05.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри