Изходящ № 20-68870-12.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
До: Община Шумен До: наследници на Иван Гинев Янков
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-392547-09.10.2018г. от Василка Стоева Гевнева подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на:  

1. 10176.501.235 (парцел /УПИ/ IX-170 от квартал 17 по плана на с. Васил Друмев);

2. 10176.501.325 ( част от уличната мрежа на квартал 17 по плана на с. Васил Друмев);

Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба  по геодезия, картография и кадастър гр. Шумен, Ви уведомява, че  като посочен от заявителя заинтересовано лице - следва да се явите за становище в едноседмичен срок от датата на получаване на настоящото съобщение в СГКК Шумен   ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска).

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на  Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти и ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

 

                                                                      Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                       / инж.  Й. Йовчев  /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри