Изходящ № 20-45561-12.07.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
До: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-235647/26.06.2018г. от ОСМАН МЪСТАН БЕКИР, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на кадастралната карта на гр.Нови пазар, изразяващо се в ПОПРАВКА на сграда с идентификатор 52009.505.256.1, находяща се в имот с административен адрес: гр.Нови пазар, ул. „Цар Асен“ №76-а, за която в КРНИ и в представените в заявлението документи сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаването на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите или да представите на адрес: СГКК – гр.Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5   (сградата на бившата проектанска).

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Шумен ще продължи процедурата по изменението на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти.

 

При явяването си носете документите за собственост!

 

                                                                         Началник на СГКК – гр. Шумен:…………………

/инж. Й.Йовчев/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри