Изходящ № 20-37121-11.06.2018г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
До: ОБЩИНА ДУПНИЦА Адрес: пл. „Свобода” № 1, гр. Дупница До: МОСВ Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, гр. София
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-197675-31.05.2018Г г. от АСЕН КИРИЛОВ ВЕЛИЧКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж.Мариян Николов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 04220.56.278, 04220.56.125, 04220.56.321 и 04220.56.277 с административен адрес: с. Бистрица общ. Дупница ул. „ Васил Демиревски” №15.

Изменението се изразява в промяна границите на поземлен имот 04220.56.278 в съответствие с контура на урегулиран поземлен имот XI - 403, кв.37 по действащия регулационен план на с. Бистрица, общ. Дупница и представените документи за собственост и се извършва въз основа на геодезически измервания, действащ регулационен план и документи, удостоверяващи права на собственост.

Изменението е с цел отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта.

 

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в тридневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права, Документите може да изпратите на адрес: СГКК - Кюстендил гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 43 или ИРМ гр. Дупница, пл. „ Свобода” №1

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-197675-31.05.2018г., СГКК - Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04220.56.278, 04220.56.125, 04220.56.321 и 04220.56.277 с административен адрес:с. Бистрица общ. Дупница, ул.  „Васил Демиревски” №15, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 Приложение:

Скица проект №  15-375510-11.06.2018г.

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ:

 

..................................................................

/инж. Ралица Лефтерова –Заповед № РД-20-4/15.02.2018 г./

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри