Изх. No 24-22622-11.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
ДО ИВАН НИКОЛОВ УЗУНОВ МАЛИНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ И ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-225628-19.06.2018 от Димо Стоянов Грозев, представител на „Рити“ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1 за собственици са регистрирани Иван Николов Узунов и Величка Иванова Узунова с документи за собственост – нотариален акт 152 от 21.11.1986 г. на Районен съд Павликени и нотариален акт 128 от 09.02.2018 г. на Служба по вписванията гр. Павликени.

Изменението в кадастралния регистър се състои в отписването на Иван Николов Узунов и Величка Иванова Узунова от сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-225628-19.06.2018 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59, ет. 4 или да представите в сградата на СГКК Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-225628-19.06.2018, СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК  гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

 

С уважение:

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър гр. В. Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.           Дата на сваляне от таблото: 22.10.2018 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

/инж. М. Недялков – ст. експерт АО/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри