Изх. No 20-68696-12.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
ДО ПЕПА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-342954-04.09.2018 от Калинка Йосифова Пашанкова, пълномощник на Тодор Стефанов Пашанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за сгради с идентификатори 65766.701.4146.1, 65766.701.4146.3 и 65766.701.4146.4, представляващи съответно източна жилищна сграда, западен гараж и източен гараж и адрес: гр. Свищов, ул. “Плевенско шосе” 33.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 65766.701.4146.1, 65766.701.4146.3 и 65766.701.4146.4, представляващи съответно източна жилищна сграда, западен гараж и източен гараж и адрес: гр. Свищов, ул. “Плевенско шосе” 33 сте регистрирана за сосбтвеник с документ за собственост – нотариален акт 165 от 30.11.1992 г., т. 3, дело 1195 на Районен съд Свищов.

Изменението в кадастралния регистър се състои в отписването Ви от сгради с идентификатори 65766.701.4146.1, 65766.701.4146.3 и 65766.701.4146.4, представляващи съответно източна жилищна сграда, западен гараж и източен гараж и адрес: гр. Свищов, ул. “Плевенско шосе” 33.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-342954-04.09.2018 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59, ет. 4 или да представите в сградата на СГКК Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-342954-04.09.2018, СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър за сгради с идентификатори 65766.701.4146.1, 65766.701.4146.3 и 65766.701.4146.4, представляващи съответно източна жилищна сграда, западен гараж и източен гараж и адрес: гр. Свищов, ул. “Плевенско шосе” 33.

Телефон за справка 062 / 62-25-36 – инж. Иван Анастасов

 

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.         Дата на сваляне от таблото: 22.10.2018 г.

Длъжностно лице: ....................... /инж. Иван Анастасов/

 

С уважение:

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър гр. В. Търново

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри