Изх. № 24-955-08.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.01.2019
ДО НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-344077-05.09.2018 г. и вх. № 07-14750-29.10.2018 г. от ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4388.403, 68134.4388.404, 68134.4388.409, район „Люлин“, област София.

            Изменението се извършва по скица –проект № 15-863392-20.11.2018 г. и се състои в: нанася се поземлен имот с идентификатор 68134.4388.2634 в съответствие с границите на УПИ VII-403, кв. 46 по плана на гр. София, местност „Филиповци“, одобрен със заповед № РД-50-09-164/16.04.1984 г. по документи за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-344077-05.09.2018 г. и вх. № 07-14750-29.10.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-344077-05.09.2018 г. и вх. № 07-14750-29.10.2018 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4388.403, 68134.4388.404, 68134.4388.409, район „Люлин“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК. 

 

            Приложение: Копие на скица-проект

 

 

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.01.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри