Изх. № 24-27507-30.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.01.2019
ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОВИС 2005 ЕООД ул. „хан Кардам“ № 23 гр. Русе ДО ДИМИТРИЧКА МИНКОВА ГАНЧЕВА ул. „Арбанаси“ № 9 гр. Русе ДО АСЕН НИКОЛОВ СЛАВОВ ул. „Боженци“ № 8 гр. Русе
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-441403-08.11.2018 г. от ПАЛОМА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Допълване КККР на гр. Русе с пропуснати сгради в ПИ с идентификатор 63427.9.308 и координиране на

 

имотните граници изработен от БулМап ООД – гр. Русе, с който е внесено искане за започване на процедура по изменение на КККР на поземлен имот с идентификатор 63427.9.308.

Изменението се състои в промяна на границите на поземлен имот с  идентификатор  63427.9.308 на база преки геодезически измервания на материализираните граници.

Това води до промяна на контурите и площите на съседните поземлени имоти с идентификатори 63427.9.307, 63427.9.309, 63427.9.924, 63427.9.1121 и сгради с идентификатори 63427.9.308.1, 63427.9.308.2, 63427.9.308.3, 63427.9.309.1 и 63427.9.309.2.

Проекта предвижда нанасяне на две съществуващи сгради с проектни идентификатори 63427.9.308.4 и 63427.9.308.5.

Измененията на кадастралната карта са показани на скицата-проект.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото Уведомление Ви се предоставя възможност да се явите в СГКК гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ 18, ет. 6, да се запознаете с документите към Заявление вх. № 01-441403-08.11.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, различни от приложените по Заявление вх. № 01-441403-08.11.2018 г., СГКК гр. Русе ще продължи процедурата по изменение на КККР на поземлени имоти с идентификатори 63427.9.307, 63427.9.308, 63427.9.309, 63427.9.924, 63427.9.1121 и сгради с идентификатори 63427.9.308.1, 63427.9.308.2, 63427.9.308.3, 63427.9.308.4, 63427.9.308.5, 63427.9.309.1 и 63427.9.309.2, като ще бъде издадена Заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

 

Приложение: Скица – проект № 15-895090-30.11.2018 г.

 

 

 

Началник на СГКК – гр. Русе:

                                / инж. Диана Иванова /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри