Изх. № 24-22704-11.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
До: ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 28
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-48541/22.08.2018г. по писмо с изх. №2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.502, с адрес: гр. Ямбол, „Рожен” №28.

Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да представите документи за собственост, доказателства и др. документи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, да правите писмени искания и обосновани възражения.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол,

пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/  от 14.00 до 16.00 часа, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтересованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./   

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  12.10.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри