Изх. № 24-22393-09.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
ДО ВАЛЕРИ АСЕНОВ ИЛИЕВ
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-314942-16.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1107.308.1.2, район „Красна поляна”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

            На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-314942-16.08.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09:30 до 10:30ч. В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-72872-26.02.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1107.308.1.2, район „Красна поляна”, Столична община като кадастралния регистър ще бъдe актуализиран при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
          ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 12.10.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри