Изх. № 24-20347-12.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
22.09.2018
ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДЕНКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-229701-21.06.2018 г. от МАРИЯ ВАКЛУШЕВА ХРИСТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 49597.1707.212, 49597.1707.214 и 49597.1707.64, с. Мърчаево, район „Витоша”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на границите на имот с проектен идентификатор 49597.1707.227 и 49597.1707.228 по приложената скица – проект в съответствие с границите на УПИ I-346, и УПИ II-346, кв. 12, с неуредени сметки по регулационен план на м.„ с. Мърчаево” одобрен със Заповед № 140/ 07.04.1971 г., описан в нотариален акт № 127/ 1974 г. и договор за делба № 283/ 2000 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-229701-21.06.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-229701-21.06.2018 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 49597.1707.212, 49597.1707.214 и 49597.1707.64, район „Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-534716-31.07.2018г.

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото:  14.09.2018г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри