Изх. № 24-15094-10.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
ДО НИКОЛА ГАНОВ ДЯКОВ ФАНИ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-143827-23.04.2018г. от ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА-ЛУНГОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коригиране границите на сгради с идентификатори 68134.1930.474.1 и  68134.1930.474.2 съгласно приложената скица – проект, находящи се в имот с идентификатор 68134.1930.474, ул. „Бай Михал” № 17, район „Витоша”, по отношение на който сте заинтересовани лица.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-143827-23.04.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-143827-23.04.2018г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти състоящо се в

 

 

коригиране границите на сгради с идентификатори 68134.1930.474.1 и  68134.1930.474.2, район „Витоша”, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-341108-30.05.2018г.

 

            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:...................................

                                           ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  12.07.2018г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри