Изх. № 24-13307* 12.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
ДО РОСЕН СТЕФАНОВ КАЛПАЧКИ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-219892/14.06.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Марио Митов, Фердинанд Митов и Йордан Митов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.613.386.1.1, 04279.613.386.1.2 и 04279.613.386.1.3 и допълване на нови 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.613.386.1.7 и 04279.613.386.1.8, на основание представен одобрен архитектурен проект от 22.05.1991 г. на ОбНС Благоевград, Разрешение за строеж № 43/ 1960 г., Нотариален акт № 173/ 1991 г, Нотариален акт № 22/ 1981 г. и  разработка от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото:  12.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:  20.07.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/  – Мл. експерт  `АО`:

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  :

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър- Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри