Изх. № 24-13278-15.05.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.05.2019
ДО „АТ СМАРТ“ ООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-133228-27.03.2019г. от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, чрез пълномощник Стефани Емилиян Енчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1973.2873, 68134.1973.37 с адрес: гр.София, м.“в.з.Симеоново-север“, район „Витоша“.

        Изменението се изразява в промяна на граници на поземлен имот с идентификатор  68134.1973.2873 по скица-проект № 15-324909-11.04.2019г., в съотвествие с документ за собственост и граници на УПИ XI -2873, кв.1 по регулационен план на м.“в.з.Симеоново-север“,  гр.София, район „Витоша“ и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-133228-27.03.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

 

 

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-133228-27.03.2019г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1973.2873, 68134.1973.37 с адрес: гр.София, м.“в.з.Симеоново-север“, район „Витоша“,  като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                  

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 15.05.2019г.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     инж. димитър величков

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри