Изх. № 24-13106-15.06.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
ДО ЯНКА ИВАНОВА НАЧЕВА Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ № 1, БЛ.510, ВХ.Б, ЕТ. 7,АП.54 ГР. СОФИЯ
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Лилия Начева Грозданова, Янка Илиева Начева и Магарита Начева Димова са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-156755-02.05.2018 г., с което желаe да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора относно поземлен имот с идентификатор 68850.501.79, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва обособяване от поземлен имот с идентификатор 68850.501.79 на шест поземлени имота с новоопределени идентификатори 68850.501.9942, 68850.501.9943, 68850.501.9944, 68850.501.9944, 68850.501.9946 и 68850.501.9947, съответстващи по граници и площ на  УПИ II-14601, УПИ III-14603, УПИ IV-14604, УПИ -14605, ПИ 14606 и ПИ 14607  , кв. 668 по действащия ПУП – ПР на гр. Стара Загора. За исканото изменение са приложени Решение на Старозагорски районен съд, вписано в служба по вписванията гл. Стара Загора под № 235, том XVI, вх.рег. 13501 от 16.12.2004г. и Протокол за съдебна делба от 17.11.2004г. Съгласно вписаните в кадастралния регистър и наличните в СГКК данни за засегнатия от изменението поземлен имот с идентификатор 68850.501.79 сте заинтересувани лица по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

            Началник на СГКК – Стара Загора:..............................

                                                                                                                                                                (инж. Дияна Балева)

 

 

 

ГА

 

 

 

Дата на залепване: 12.07.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри