Изх. № 24-12800-09.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
23.05.2019
ДО ЦЕНКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-116443-18.03.2019 г. от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено премахване на обекти с идентификатор 68134.801.2057.1.27, 68134.801.2057.1.28, 68134.801.2057.1.29 и 68134.801.2057.1.30, като на тяхно място се отразява самостоятелен обект (подземен гараж с 16 броя паркоместа, заявителя е собственик на паркомясто № 11) въз основа на одобрен архитектурен проект на 16.06.2009 г. в сграда с идентификатор 68134.801.2057.1, ул. Атанас Делчев” № 6, Столична община, район „Изгрев“, по отношение на което сте заинтересовани лица.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-116443-18.03.2019 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

 

           НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото:  15.05.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри