Изх. № 22-276-11.10.2018 г. По преписки: 01-231143-22.06.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
ДО: ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че  в СГКК – Бургас е подадено заявление - вх. № 01-231143-22.06.2018 г. /наш/ от СТАМАТ ТОДОРОВ СТАМАТОВ, с което  желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Поморие, по отношение на сграда 57491.502.258.2  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

Изменението се състои в промяна на границите на  сгради с идентификатори  57491.507.298.1 и 57491.502.298.2, нанасяне на нови обекти на кадастъра- самостоятелни обекти с проектни идентификатори 57491.507.298.1.1 , 57491.507.298.1.2, 57491.507.298.1.3, 57491.507.298.1.4 и 57491.507.298.1.5, съобразно приложените към преписката  документи за собственост, геодезическа снимка и схеми на самостоятелни обекти изготвени от правоспособното по ЗКИР лице инж. Ал. Георгиев и така както е показано на скица – проект № 15-650405- 11.09.2018 и схеми – проекти, неразделна част от настоящото уведомление.

Като заинтересована страна вписан собственик в имот предмет на административното производство, с оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви приканваме в седмодневен срок, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) считано от датата на получаването му, да се запознаете с преписката и да изразите становище по изменението.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри