Изх. № 22-275-11.10.2018 г. По преписка: 01-75025-28.02.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
До: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-75025 - 28.02.2018 г., подадено от  ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Маринка  по отношение поземлени имоти с идентификатори 47202.501.456, 47202.501.457, 47202.501.561 и 47202.501.562. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 47202.501.561 в съответствие с дворищната регулация на парцел XIX-5010561, кв.34, с.Маринка. Засегнати от промяната са и поземлени имоти с идентификатори 47202.501.456, 47202.501.457 и 47202.501.562.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-324015-22.05.2018 г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.10.2018 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри