Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Приети са кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270

В ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г. е публикувана обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270, при което се засягат границите на съседните поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.50, 02659.2234.1129 и 02659.2234.1074, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община (във връзка с Решение № 6583 от 3.12.2012 г.

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград

В ДВ, бр. 14/18.02.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-3 от 06.02.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията в строителните граници на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 20.03.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.