В ДВ бр. 71 от 28.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в земли­щето на гр. Сливница, община Сливница, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. Справки могат да се правят в сградата на СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30 ч. и от 14.00 до 16.00 ч., както и на www.kais.cadastre.bg. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 27.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.