Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1158 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крета, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1159 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ленково, община Гулянци, област Плевен;

В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. Заповед № РД-16-4 от 23.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урб. територии на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София

В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.

Заповед № РД-16-4 от 23.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София.

В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1094 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любча, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1095 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Црънча, община Доспат, област Смолян;

В ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. са oбнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1081 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1082 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Байкалско, община Радомир, област Перник;