В ДВ бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Антон, община Антон и с. Челопеч, община Челопеч, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.07.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.