Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-728 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирица, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-729 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славяново, община Попово, област Търговище;

В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-713 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 61813.762.336, гр. Разлог, община Разлог, област Благоеград;

-       Заповед № РД-18-714 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миндя, община Велико Търново, област Велико Търново;

В ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-668 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ярловци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-669 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бусинци, община Трън, област Перник;

В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-634 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конево, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-635 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражевци, община Кърджали, област Кърджали;