Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица.

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-873 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин;

Заповед № РД-18-874 от 30.03.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яньовец, община Димово, област Видин;

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, обл. София

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Софийска област/

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

землището на с. Чавдар 

В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-830 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баланите, община Габрово, област Габрово;

-      Заповед № РД-18-831 от 23.3.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово;